Marktdossier

Voor inkopers van verhuisdiensten


Typering

Bij de inkoop van zakelijke verhuisdiensten gaat het in veel gevallen om projectverhuizingen. Dit zijn complexe, risicovolle en/of omvangrijke (bijvoorbeeld reeksen) verhuizingen van kantoren, bedrijven en instellingen. Verhuizen valt volgens het CBS onder bedrijfstype transportdiensten, maar zou naar haar aard (het uitvoeren van logistieke en huishoudelijke taken en het klantcontact) gemakkelijk kunnen worden aangemerkt als een facilitaire dienst.

Verhuisdiensten
Onder verhuisdiensten vallen alle activiteiten, diensten en middelen gericht op het fysiek verplaatsen van een organisatorische eenheid en personen. Naast het overbrengen van goederen brengt zakelijk verhuizen ook allerhande andere diensten met zich mee, zoals: adviesdiensten, nazorg (handyman), opslag, archivering, arthandling, het digitaliseren van documenten, kantoorinrichting, afkoppelen en aansluiten van PC’s, werkplekergonomie, schoonmaak, conciërgediensten en afvalverwijdering. Deze activiteiten sluiten vaak aan op het dienstverlenend concept van de verhuisbedrijven.

Typering leveranciers
Verhuisbedrijven (in 2020: 1.892) zijn qua omvang in te delen op basis van een drietal groepen:

 • Kleine verhuisbedrijven: omzet maximaal € 400.000, 2 verhuiswagens en 5 of minder personeelsleden.
 • Verhuisbedrijven met een gemiddelde grootte: omzet van € 400.000 tot € 750.000, 3 verhuiswagens en 5 tot 10 personeelsleden.
 • Grote verhuisbedrijven: omzet boven € 1.500.000, (veel) meer dan 4 verhuiswagens en (veel) meer dan 20 personeelsleden.

Verhuisbedrijven zijn qua wijze van deelname aan de markt in te delen in individuele verhuisbedrijven (het grootste deel) en bedrijven die onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. Bij een samenwerkingsverband schrijft veelal het verkoopkantoor in op aanbestedingen en beheert deze ook het contract. De bij het verband aangesloten bedrijven verzorgen de uitvoering van de verhuisopdrachten. De grootste samenwerkingsverbanden zijn:

 • Top Movers
 • Mondial Movers
 • UTS
 • Euromovers

Marktverhoudingen
De mens centraal: Verhuizen is letterlijk mensenwerk, daarom wordt minimaal 70% van de kostprijs bepaald door de factor arbeid (waarvan de loonkosten op basis van de functiewaardering [FUWA] zijn gebaseerd op de cao-beroepsgoederenvervoer over de weg). Medewerkers in de verhuisbranche vormen een kritische succesfactor, kennen mede daarom over het algemeen relatief lange dienstverbanden en krijgen vanuit het sociaal beleid van werkgevers relatief veel ruimte voor scholing.

Hier vindt u de Cao Beroepsgoederenvervoer
Hier vindt u de FUWA verhuisfuncties

Vechtmarkt
De verhuisbranche is een sterk competitieve branche met relatief veel aanbieders en een lage toetredingsdrempel. Uit onderzoek van het sociaal fonds van de transportsector in 2018 bleek het aantal aanbieders van verhuisdiensten bijna dubbel zo groot te zijn als de groep verhuisbedrijven die bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd met Verhuisvervoer 4942 als eerste SBI code. Minder dan een kwart van de door het O&O fonds vastgestelde bedrijven draagt als werkgever premie af aan pensioenfonds Vervoer, nog minder verhuisbedrijven zijn in het bezit van de wettelijke vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg (WVG, uitgegeven door de NIWO, de vergunningverlener voor het wegtransport. De WVG-vergunning ziet op de aspecten: vakbekwaamheid van de vervoersmanager, betrouwbaarheid, Wet Bibob en KvK registratie). Bij een aantal marktaanbieders ontbreekt zelfs een KvK registratie zodat deze vrijwel onder de radar blijven. Check hier of een verhuisbedrijf over een WVG vergunning beschikt.

De niet-naleving van de wettelijke regels in combinatie met beperkt toezicht, veroorzaakt een aanhoudend sterke neerwaartse prijsdruk die het level playing field in de branche en de belangen van werknemers al enige jaren onder druk zet. In 2020 zijn de Min SZW, Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport, pensioenfonds, vakbonden en stichting VNB (cao-politie) op initiatief van branche Organisatie voor Erkende Verhuizers en de Codekamer Verhuizen daarom gestart met gezamenlijk onderzoek, handhaving en een voorlichtingscampagne in de verhuisbranche (naleving vergunningplicht, pensioenen en cao en eerlijk, veilig en gezond werken. De Codekamer Verhuizen ijvert op basis van de Code verantwoordelijk marktgedrag voor gezond marktgedrag in de verhuisbranche.

Veel aanbieders aan de onderkant van de markt maken gebruik van verhuisoffertesites en verhuisplatforms die in aantal snel toenemen. Deze maken de markt weliswaar transparanter, maar omdat hun focus doorgaans met name is gericht op het verkopen van zoveel mogelijk offerteaanvragen en zij over het algemeen weinig kritisch zijn op de kwaliteit en het marktgedrag van hun deelnemers, is het effect van de sites en de platforms dat bedrijven die de regels niet naleven worden gefaciliteerd: eenvoudig, tegen lage kosten en onopvallend.

Dynamiek
Verhuisbedrijven halen hun omzet grotendeels uit verhuisdiensten. Ongeveer 25 procent komt uit andere diensten, zoals opslag- en expeditie activiteiten, de logistiek rond bouw, keukens, meubelen en kantoorinrichtingen en verkiezingen. Ook self storage, warehousing en zero emissie stadslogistiek komen op. De volumes per projectverhuizing dalen als gevolg van de transitie van vaste werkplekken naar flexplekken, het inhuizen van nieuwe kantoormeubelen en thuiswerken en de transitie van fysiek informatie naar digitale informatie (minder archieven en kastruimte). Daarentegen groeit de behoefte aan facilitaire ondersteuning. Mede door het effect van de Code verantwoordelijk marktgedrag, leggen verhuisaanbestedingen (steeds meer) het accent op kwaliteit en niet alleen op prijs.

Code verantwoordelijk marktgedrag: de verhuisbranche is aangesloten bij de Code verantwoordelijk marktgedrag. Dit is een brede code waarbij ook de sectoren schoonmaak, beveiliging en contractcatering zijn aangesloten. De code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan. Met het ondertekenen van de code geven opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen aan dat zij verantwoord en met respect opdrachten verlenen, aannemen en uitvoeren. Erkende Verhuizers en Erkende Projectverhuizers willen actief zijn met de code, omdat zij de overtuiging hebben dat deze kan bijdragen aan een gezond marktklimaat. Dit klimaat staat nu onder druk door toenemende prijsdruk, onbalans in prijs-kwaliteit en oneerlijke concurrentie door aanbieders die wettelijke regels overtreden (WVG-vergunning, belastingen en sociale premies); zaken die schadelijk zijn voor alle partijen in de branche.

Codekamer Verhuizen: Elke aangesloten sector heeft een Codekamer, die toeziet op de naleving van de code. De naleving van de code in de verhuisbranche is vastgelegd in de branchekeurmerken Erkende Verhuizers en Erkende Projectverhuizers (EPV). De Codekamer Verhuizen (Codekamer) stimuleert de implementatie van de code in de verhuisbranche, de verbreiding van de code en de behandeling van meldingen over niet-naleving door ondertekenaars van de code. De Codekamer is samengesteld uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, vakbonden, intermediairs en brancheorganisatie OEV en heeft een onafhankelijke voorzitter.

Trends
Trends binnen de verhuisbranche zijn:

 • onderscheiden in kwaliteit, betrouwbaarheid en imago
 • sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen (samen met alle stakeholders en toezichthouders werken aan een gezond marktklimaat)
 • transparantie
 • verduurzaming van logistiek
 • de ontwikkelingen van een lineaire naar een circulaire economie
 • stadslogistiek (hubs, verhuisbedrijven zijn over het algemeen geografisch gunstig gelegen aan de randen van steden)
 • verbreding van logistieke diensten (bijvoorbeeld bouw en meubelen)
 • toenemend aantal offertesites en verhuisplatforms

Als reactie van de vraag van de klant en als manier om risico te spreiden worden aanbieders meer een gesprekspartner op niveau van de facilitair manager en bieden kennis op het gebied van bijvoorbeeld voorraadbeheer van inventarissen, digitalisering en informatieopslag, meubellijnen, werkplekinrichting conform ARBO-voorschriften, kennisbank voor facilitaire adviesbureaus ten aanzien van praktische uitvoering en kennis over kengetallen voor budgetbepalingen en opslag van meubelen.

Branchekeurmerken en certificaten
Erkende Verhuizers voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid en hanteren de Algemene voorwaarden voor Verhuizingen die in samenspraak met de Consumentenbond zijn opgesteld. Erkende Projectverhuizers hanteren aanvullende kwaliteitseisen gericht op onder meer veiligheid en integriteit, kwaliteit en het vakmanschap van de certificaathouders en de verdere ontwikkeling daarvan. De branchekeurmerken Erkende Verhuizers en Erkende Projectverhuizers regelen de norm in kwaliteit van respectievelijk verhuizen en projectverhuizen en omvatten kwaliteitseisen die verband houden met het voorwerp van de opdracht, waaronder het bezit van een geldige WVG-vergunning.

Branchevereniging
De Organisatie voor Erkende Verhuizers is de brancheorganisatie voor de Nederlandse verhuisbranche en heeft twee vakafdelingen: Inboedel (Erkende Verhuizers) en EPV (Erkende Projectverhuizers). Verhuiscollege is brancheopleider voor de scholing van medewerkers.

Handreiking inkoop, voorwaarden en regels

 • Handreking inkoop verhuisdiensten. Deze handreiking geeft u 8 praktische tips om beter en professioneler in te kopen, zodat u kunt profiteren van een breder en kwalitatief hoogwaardiger aanbod van inschrijvers. Daarnaast bevat de Bijlage een set voorbeelden van bestekteksten die u op weg kunnen helpen. Download hier de handreiking.
 • Algemene voorwaarden: bij zakelijke verhuizingen worden veelal de Algemene voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB 2020) gehanteerd. Voor opslag worden vaak de algemene voorwaarden voor bewaarneming van verhuisgoederen (AVBV) gebruikt en bij handymandiensten de Algemene voorwaarden voor Handymandiensten (AVHD). U kunt de Algemene voorwaarden hier downloaden.
 • Milieuzones: voor verhuiswagens geldt een ontheffingsregeling op grond van bijzondere voertuigen tot 2030. Hier vindt u informatie over verhuisvoertuigen in milieuzones.
 • MVI-criteria: verhuizingen vallen voor wat betreft de MVI-inkoopcriteria van het Rijk onder Verhuisdiensten. Ga naar de criteriatool.

Meer informatie: info@erkendeverhuizers.nl