Codekamer Verhuizen

De Codekamer Verhuizen heeft tot doel om gezond marktgedrag in de verhuisbranche te bevorderen. Net als de sectoren schoonmaak, beveiliging en contractcatering is ook de verhuisbranche aangesloten bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Elke aangesloten sector heeft hiervoor een Codekamer, die toeziet op de naleving van de code. De Codekamer Verhuizen stimuleert de implementatie van de code in de verhuisbranche, de verbreiding van de code en de behandeling van meldingen over niet-naleving door ondertekenaars van de code. De Codekamer is samengesteld uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, vakbonden, intermediairs en brancheorganisatie OEV en heeft een onafhankelijke voorzitter.

Recht van verhuizers op eerlijk, gezond en veilig werk
Iedereen die in Nederland werkt, heeft recht op eerlijk, gezond en veilig werk. Het is daarom belangrijk dat afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden nageleefd. Voor verhuisdiensten is dat de cao beroepsgoederenvervoer over de weg.

Naleving
Correcte toepassing van de CAO is de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers, maar de Stichting Code verantwoordelijk marktgedrag is van mening dat bij het maken en toepassen van contracten in de markt door alle partijen op verantwoordelijke wijze rekening moet worden gehouden met de randvoorwaarden van de toepasselijke algemeen verbindend verklaarde cao. Wanneer zij vermoeden dat de cao ontdoken wordt, kunnen zij bij de Inspectie SZW een verzoek indienen om een onderzoek in te stellen. In de sector Transport en Logistiek kan daarnaast de Stichting VNB (onderdeel van FNV) worden ingeschakeld. Deze bewaakt de naleving van de cao beroepsgoederenvervoer, geeft advies en uitleg over die cao en juridische bijstand aan werknemers.

Wat houdt naleving cao in?

Werknemers hebben recht op de arbeidsvoorwaarden die in de cao zijn afgesproken. De cao regelt onder andere het pensioen, vakantiedagen, werktijden en het loon. De beloning hangt af van de inschaling van de medewerker, deze is gebaseerd op de functie. De meeste functies in de verhuisbranche zijn opgenomen in de FUWA van de transportsector (Boek Functietyperingen). Voor de meest voorkomende verhuisfuncties betekent dit op grond van de cao 2023:

(Dit functieloon is exclusief overige cao-verplichtingen zoals onkostenvergoedingen, reiskosten en overurentoeslagen en zonder toeslagpercentage voor winst en risico)

Anciënniteit
Hieronder het aantal jaren dat werknemers in de sector Transport en Logistiek (waartoe ook verhuizen behoort) in loondienst aan een organisatie zijn verbonden.

Tekensessies

De Codekamer organiseert tekensessies. Door ondertekening onderschrijven ondertekenaars hun intenties ten aanzien van verantwoordelijk marktgedrag. De Codekamer stimuleert dat ondertekenaars van de code hun motivatie doorvertalen in de missie-visie van hun organisatie en dat zij over hun ondertekening communiceren. Erkende Verhuizers zijn via het branchekeurmerk aan de code gebonden.

Klachten

Bij de Code Verantwoordelijke Marktgedrag kunnen klachten over ongezond marktgedrag van een een verhuisbedrijf, opdrachtgever of intermediair worden ingediend. Als de Codekamer de klacht in behandeling neemt, kan deze de dialoog aangaan, een moreel appèl doen op de betrokken partij(en) en desnoods een gele kaart uitreiken (publiciteit). Dit zijn de voorwaarden voor een klacht bij de Codekamer.